Month: December 2019

اشک داغ ایغور های مسلمان برگونۀ خونین تاریخ معاصر

منبع : سعودی گزیت Saudi Gazette 31.12.2019 مترجم : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 31.12.2019 اطفال مهاجر ایغوری ها دور از پدران و مادران شان در استانبول ترکیه : مدرسۀ در حومۀ شهر استانبول جای نادر که اطفال مهاجر ایغوری در آن زبان و کلچرشانرا یاد می گیرند. این مرسه ، اما برای چندین نفر به یک دارالیتام تبدیل شده است. اطفالیکه از سرکوب مسلمانان در ایالت شمال غربی چین توسط حکام چین فرار کرده اند ، برخی از والدین این اطفال فکر می کنند که باز گشت برای دیدار با فامیل و یا به منظور تجارت ایمن و دور از خطر است، فقط در یک در یک شبکۀ سایه ای آموزش مجدد ناپدید می شوند که از آنجا هیچ ارتباط و کمونیکیشن مجاز نیست. به گفتۀ حبیب الله کازونی مدیر مدرسه ، از صد 100 دانش آموز ، 26 نفر آن در تعذیبگاه های رژیم سفاک چین یکی از والدین خود را از دست داده اند و 7 نفر آن هردو پدر و مادرشانرا از دست داده اند. فاظمۀ نه 9 ساله خاطرات مبهمی از وطنش و هم پدرش دارد.

تغییرات آب و هوا

منبع : سعودی گزیت Saudi Gazette مترجم : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 27.12.2019 تغییرات آب و هوا در سال جاری 15 فاجعۀ به ارزش 1 ملیارد$ را سبب شده است. حد اقل 15 حادثه با تغییر آب و هوا امسال ربط و بستگی دارند که خسارۀ ناشی از این حوادث بالغ بر 1 ملیارد $م شود. 7 موردحادثه از این دست به 10 بلیون $ بالغ می گرد. این خبر را برتش چارتی کریستن اید British charity Christian Aid روز جمعه اعلام کرد. امسال دومین سال گرم در تاریخ اقلیمی به ثبت رسیده است و هریک از حوادث با تغییرات آب و هوا ربط و بستگی دارد. گرمی هوا که نأشی از تغییرات آب و هوا است ، در گوشه گوشۀ جهان در سال 2019 حادثه بوجود آوده است ، از افریقای جنوبی تا امریکای شمالی، از استرالیا و آسیا تا اروپا، سیلاب ها ، توفان ها و آتش سوزی ها نتایج این تغییرات آب و هوا اند .

تاریخ مختصر قوم سبا

منبع : سیرت سرور عالم گرد آورندۀ تحقیق : نعیم صدیقی ترجمه : از عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 26.12.2019 1 ـ جغرافیای زیست قوم سبا قوم سبا در جنوب عرب زیست داشت و قوم تجارت پیشه بود، شهر مارب پایتخت جغرافیای این قوم مشهور است که در 55 میلی به جانب شمال شرقی صنعاء پایتخت یمن کنونی واقع شده بود. زمانۀ عروج قوم سبا تقریباً از سال 1100 قبل میلاد آغاز می‌شود و تا سال 115 که به قوم مشهور دیگری بنام حمیر جا خالی می‌کند ، سکۀ عظمت خود را در بین اعراب ضرب می زند، در عرب بر یمن ، حضرموت و در قارۀ آفریقا بر حبشه تسلط داشت. 2 ـ قوم شهره و با عظمت: سبایی ها کسانی بودند که تجارت افریقای شرقی ، هندوستان ، شرق دور ، خود سرزمین عرب ، مصر ، شام ، یونان و روم را در دست داشتند و بنابرین این‌ها با داشتن سرمایه های هنگفت زیاد شهره بودند و تا این حد که مؤرخین یونانی آن‌ها را نسبت به همه دارای سرمایۀ هنگفت می دانستند. برعلاوۀ تجارت دلیل دیگر خوش حالی آن‌ها این بود جا جا بند های آب تعمیر کرده بودند و یک سیستم آبیاری منظم را در بهترین صورت ممکن راه انداخته بودند طوریکه تمام جغرافیای زیست آن‌ها سرسبز و شاداب بود که ذکر این سرسبزی و شادابی در کتاب‌ها تاریخی مؤرخین یونانی نیز قابل دریافت است و قرآن مجید در سورۀ مبارکۀ سبا در رکوع دوم به این سرسبزی و شادابی اشاره دارد.