نام کتاب: صلح و جنگ (PDF)

نویسنده: عبدالبصیر صهیب صدیقی

از لحاظ روانشناسی و انتروپولوژی بوضاحت دریافته می شود که اخلاق یا مورال اثر و یا ابزار قدرت نیست بلکه مستقل از قدرت و پدیده های قدرت به اثبات رسیده است.

از لحاظ فزیولوژی فزیولوژست ها دریافته اند که ایده ها و مفاهیم اخلاقی جایگاهی مشخص در لب قدامی مغز دارند.

لینک کتاب :Peace&WarC1.2.3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


6 × 8 =