اسم کتاب : اسلام و آزادی

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی

موضوع : تحلیل و آنالیز آزادی انسانی

Islam and freedom A 1.2:لینک کتاب

طنین صدای پرشور و هیاهوی آزادی انسان ، دلنشین ، زیبا و بلند است و در تجربه های تاریخ مند انسان ها به گوش رسیده و در استمرار تاریخ انسان ها بگوش خواهد رسید. تجربه نشان داده که این صدا پرگشا است و استعداد پرواز را از قیود برای انسان زمزمه می کند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 4 = 8