رساله:pdf اهمیت سنت

PDF اهمیت سنت

: اهمیت سنت موضوع : بدون در نظر داشت سنت و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ، فهم دینی تیغ برانی است بر گلوی آزادی بشر و زنجیر اسارت است بر دست و پای بشر و شلاق و صدای اصابت شلاق است در زندان. آری ، تاریخ بر جسم انسان های آزاده از اصابت چنین شلاق‌ها سخن دارد و تاریخ هنوز هم در گوش خود صدای شلاق زندان بانان تاریخ را دارد و از آن حکایت ها دارد. لینک کتاب :HADITH. M. C3