لوح،مزار، لوح مزار من

لوح مزار من

بسم الله الرحمن الرحیم لوح مزار من نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 25.04.2021 هرکسی مزاری دارد ، که در استعمال روزمره و متداول گور نام دارد با پذیرفتن اینکه گور نام آشنا برای مزار است یعنی جائیکه آخرین منزل این دنیا است و در اصطلاح زبان فارسی آرامگاه نام دارد ، از نظرمن وسعت معنائی دارد و به معانی وسیع آن مطرح است. در ارتحال از زندگی به مرگ بیولوژیک یعنی توقف فعالیت های حیاتی بیولوژیکی با ادأی یک سلسله مراسم دینی و فرهنگی شخص بنام میت و مسمی به جنازه تمام اسم و رسم خود را از دست میدهد و بر دوش دیگران به محلی که به صورت عام قبرستان یا گورستان نام دارد و تسمیۀ آن به صورت خاص گور است برده می شود و با ادأی مراسم خاص به قبر گذاشته می شود و با اجرای مراسم خاک سپاری به خاک سپرده می شود .