Month: July 2014

وحدت ملی

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ : 31.07.2014 تذکر : مشکلات انتخابات و عدم رضایبت مندی های گسترده در برگزاری، در شمارش و نحوۀ شمارش آراء و تعبیر های متفاوت و متضاد از روند انتخابات بین سیاست مداران افغان و دو تیم پیشتاز انتخاباتی  و پادرمیانی نهاد های بین المللی و بخصوص اقدامات وزیر امور خارجۀ امریکا به خاطر بوجود آمدن یک دولت و حکومت مشروع و کارا در افغانستان اساس تفاهم سیاسی بر اصل وحدت ملی نهاده شده است و براستی که این اصل از اصول عمده و اساسی برای ثبات و صلح یک جامعه به شمار می رود و دقیق است که باور و اهتمام بر این اصل شفافیت آرای مردم را در پی دارد و طعم شرین پیروزی درکام ، مغروریت و افسار گسیختگی را در برابر قانون ، مهار می کند و طعم ناگوار شکست را در کام ، قابل تحمل می سازد که در نتیجه ، قانون و چوکات های قانونی برجسته و مؤثر می شوند و این همه مشروط بر این است که جامعه تعریفی واضح و شفاف از دو واژۀ اساسی وطن و وطندار داشته باشد زیرا تعریف دقیق وطن و وطندار است که وحدت ملی را شکل می دهد و اگر این تعریف تحت تأثیر گرایشات قومی و نژادی و لسانی قرار گیرد آنگاه از وحدت ملی خبر و اثری نخواهد بود و جامعه دست خوش اظمحلال و پراگندگی خواهد شد که به طور حتم همۀ اقوام ساکن در افغانستان از آن حالت متضرر خواهند بود و سلامت افغانستان به مخاطره گذاشته…