Month: March 2015

حرکت خزندۀ تروریزم طالبانی بسوی خلافت شیطانی داعش بخش پنجم

بخش پنچم نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ : 21.03.2015 زایش داعش زیر سایۀ صلح و جنگ در منطقه: پاکستان با در نظر داشت سیاست خارجی و اقتصادی اش در منطقه ، در انکشافات اخیر در منطقه ، از همکاری هایش با افغانستان در جهت اعادۀ صلح و ثبات در افغانستان تأکید دارد . چودهری نثار علی خان وزیر داخلۀ پاکستان  که در اجلاس سه روزه  در قصر سفید با اجندای مبارزه با تروریزم و افراطگرائی به تاریخ 19.02.2015 شرکت کرده بود از همکاری های خیلی نزدیک پاکستان با افغانستان تصریحاتی داشت و جان کیری وزیر خارجۀ امریکا هم از سطح تلاش های بی سابقه بین افغانستان و پاکستان ستایش بعمل آورد.

حرکت خزندۀ تروریزم طالبانی بسوی خلافت شیطانی داعش

بخش چهارم : تاریخ : 10.03.2015 نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی جدیت درمذاکرات صلح : قبل از پرداختن به عنوان این بخش ، لازم و ضروری به نظر می آید که تصویری از پاکستان در آئینۀ سیاست خارجی منطقه و  جهان و مناسبات سیاسی  مطقه ای و جهانی ارائه داده شود تا بتوان تصویر قرین به صحت انکشافات بعدی را در منطقه به تصویر کشید ، برای تحقق این کار بازهم مراجعه به فاکت های خبری برای شکل گیری این بخش از جستار اهتمام شده است . اولتر از همه سیاست دو گانۀ پاکستان در قبال طالبان افغان و طاتلبان پاکستانی ، در منطقه و جهان مورد بحث و گفتگو است چون از یک طرف را پور ها حاکی از طالب پروری پاکستان در چوکات ساست خارجی ـ اقتصادی پاکستان برنامه ریزی شده است و از طرف دیگر پاکستان متعهد در جنگ بر ضد تروریزم است و با جهان همکاری های نزدیک در منطقه دارد.

حرکت خزندۀ تروریزم طالبانی بسوی خلافت شیطانی داعش

بخش سوم نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ: 01.03.2015 اقدامات ناکام در فضای مسموم جنگ برای اعادۀ صلح : در بخشهای پیشین این جستار بر این امر تمرکز شد که طالبان افغانستانی و پاکستانی در چوکات برداشت فقه همسان و فتواهای مشابه که ابتناء آن ها بر انحراف و کج اندیشی اند ، یکی در افغانستان بخاطر منافع اقتصادی پاکستان تحت اجندای سیاست خارجی ـ اقتصادی پاکستان امنیت و آسایش مردم را برهم زده است و دیگری آن در پاکستان یعنی طالبان پاکستانی آلوده به ویروس سازمان تروریستی القاعده،  با گرم ساختن بازار قتل ، ترور و وحشت ، زندگی مردم را  در نائرۀ جنگ می سوزاند و روزانه دها قربانی در افغانستان و پاکستان معلول افکار انحرافی و کج اندیشی طالبان افغانستانی و پاکستانی است که در بستر مناسبات رقابتی آرزو های شگفته شده پس از فروپاشی اتحاد جماهخیر شوری و خلاء های تعلیمی و تربیوی و فهم درست دینی و بافت های منفصل اجتماعی از حاکمیت های سیاسی بنابر عدم تطبیق قانون و حکومت داری سالم و شایسته و دریک کلام به صورت خلاصه ، همه شمول نبودن اجرای عدالت ، رشد و نمو کرده اند .