Month: October 2018

دیالکتیک چیست ؟ ،? Dialektik

نویسنده : راینر وینتر Reiner Winter ترجمه و تلخیص از : عبدالبصیر صهیب صدیقی بخش دوم تاریخ نشر : ؟؟؟؟.10.2018 اصطلاح دیالکتیک Dialektik نزد افلاطون  Platon و ارسطو Aristoteles: افلاطون اولین کسی بود که اصطلاح دیالکتیک را در فلسفه به حیث یک اصطلاح فلسفی استعمال کرد با وجود اینکه این اصطلاح نزد پارمنیدسParmenides  و زنون Zenon کار برد خود را داشت ، هم چنان سوفیست های چون پیتاگوراس ، جورجیا و هیپاس این اصطلاح را به معنای استدلال قانع کننده بکار گرفته اند. افلاطون بر شیوۀ استدلال سوفیست ها انتقاد می‌کرد و آن‌ها را ستیزه جوEristik (= Streitlust) می خواند .بنابرین یک مشاجرۀ لفظی بر اساس علم معانی و بیان که گوینده فقط قصد دارد تا شنوندۀ خود را فریب دهد و یا در برابر شنونده نیرنگ بکار برد. کار برد اصطلاح دیالکتیک توسط افلاطون در ضدیت با ستیزه جوئی های سوفسطائی ها بود .

دیالکتیک چیست ؟ ?Dialektik

نویسنده : راینر وینتر Reiner winter ترجمه و تلخیص از : عبدالبصیر صهیب صدیقی بخش سوم تاریخ نشر : 31.10.2018 اصطلاح دیالکتیک Dialektik نزد هگل Hegel: اصطلاح  Dialektik دیالکتیک که در اینجا مورد بحث است با فلسفۀ هگل  Hegel در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد که فهم عمیق آن زمانی ممکن است که ما اگر بر حسب متنی که هگل این اصطلاح را بازمی‌کند ، چگونگی ،آنرا بفهمیم ، در غیر آن نه تنها گسترۀ وسیع این اصطلاح را می‌توان نا درست فهمید ، بلکه دسترسی به فیلسوفان بعدی مانند کارل مارکس Karl Marx ، سارتر Sartre، کیرکگارد , Kierkegaard، آدورنوAdorno ، هورکهایمر Horkheimer، مارکوزه  Marcuse، بلوخ  Bloch ،هابرماس و همکاران آن   Habermas u.a.m به اندازۀ زیاد مشکل می شود.

دیالکتیک چیست؟ ?Dialektik

  نویسنده : راینر وینتر Reiner Winter ترجمه و تلخیص از : عبدالبصیر صهیب صدیقی بخش اول تاریخ : 24.10.2018 کسی که در یک بحث و گفتگوی فلسفی کلمۀ دیالکتیک  Dialektik را بکار می‌برد می بایست به دلایلی مخصوصی محطاط بود ،از آنحا که بسیار اغلب استفاده و بکار گیری شتابزده و عجولانه و ناسنجیدۀ آن ابهام را در پی خواهد داشت تا وضاحت. و این بسته به سه پرابلم و مشکل ذیل است: