Month: December 2022

نقد دیدگاه برخی مدعیان روشنفکری دینی

نقد دیدگاه برخی مدعیان روشنفکری دینی ( بر اساس استدلال قیاسی واستقرائی ) مأخذ و منابع: 1ـ تاریخ فلسفۀ غرب اثر برتراند راسل Bertrand Russell 2ـ اصطلاحات بنیادین فلسفه philosophische Grundbegriffe اثر رافائل فربر Rafael Ferber ترجمه و تحلیل از : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 02.12.2022 تذکر مهم : این بحث که به ( دیدگاه برخی مدعیان روشنفکری دینی ) معنون شده است زمینۀ بحث بر اساس استندلال قیاسی و استقرائی از داده های دو کتاب تاریخ فلسفۀ غرب اثر برتراندراسل Bertrand Russell , ( اصطلاحات بنیادین فلسفه philosophische Grundbegriffe ) اثر رافائل فربر Rafael Ferber تنظیم شده است . جهت تعمیم بحث به عرصۀ دینی ایجاب می کرد که این مضمون ترجمه شود که همان شد و بر اساس داده های ترجمه شده از کتاب که ذکر شان رفت بحث در یک تعمیم به عرصۀ دینی شکل گرفت که به صورت جستار های گفتاری از طریق کانال یوتیوب بنام تحلیل تی وی Tahleel TV به نشر رسید. قابل ذکر است که در چند بخش در ویب سایت تحلیل هم تنها صورت ترجمه کتاب‌های مذکور آورده شده است و تعمیم موضوع در عرصۀ دینی در جستار های گفتاری در ویدو های تحلیل تی وی در نظر گرفته شده بود و در یک تصمیم که ضرورت اهتمام نوشتاری هم ایجاب می کند قرار برین شد که موارد تعمیم موضوع در عرصۀ دینی در نوشتار هم در نظر گرفته شود تا بیشتر از این بحث ها استفاده صورت گیرد و دائرۀ نقد وسعت گردد. با در نظر داشت اهمیت بحث…