Month: February 2015

حرکت خزندۀ تروریزم طالبانی بسوی خلافت شیطانی داعش

بخش دوم نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ : 23.02.2015 شرایط ایحاد شده در بستر تحولات سیاسی و انگیزه های اقتصادی بر محور منافع اقتصادی کشور ها در رقابت های منطقه ای و انکشاف و انطباق منافع اقتصادی مبتنی بر رقابت های منطقه ای ، ایجاب  می کند که بر این تغییرات و تحولات دید و نگاه دقیق تحلیلی مبذول داشت تا این ممکن شود که بر تغییرات و تحولات سیاسی و اقتصادی افغانستان درک صحیح و درست و یا حد اقل قریب به صحت و درستی حاصل آید یعنی اینکه سیر حوادث و علل آن در گذشته مورد توحۀ و انالیز و تحلیل قرار گیرند تا سیر حوادث در حال و آئینده شفاف و روشن به نظر آید یا به عبارۀ دیکر در یک  شناخت دقیق علل و انگیزه ها می توان به ماهیت معلول آن ها پی برد .

حرکت خزندۀ تروریزم طالبانی به سوی خلافت شیطانی داعش

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ : 18.02.2015 بخش اول این عنوان بیانگر یک تحول خونین احتمالی  دیگر است که امکانات و فرصت های آن با در نظر داشت  جیو ستراتیژیک و جیو پالتیک منطقه برجسته به نظر می آید و  بار دیگر ساز وارۀ دلیل و برهان سازنده و شکل دهندۀ این تحول بر فهم نادرست دینی از دین مقدس اسلام ابتناء دارد و در بستر سیاست منطقه ئی شکل می گیرد واین تغییر و تحول از دیدگاه فکر و اندیشه ، تفاوت های کلی با فکر و اندیشۀ تحریف شدۀ طالبان  در فهم دینی ندارد ، زیرا در هردو فکر یعنی تفکر طالبانی و داعشی ، ترور ، وحشت ، قتل و خونریزی که  در دین مقدس اسلام  بر اساس یک فهم دینی همه شمول و صحیح ، پروانۀ صدور و جواز ندارد ، از اعمال مکرر و جزء سازوکار  امارت  نام نهاد و خلافت شیطانی شان است .