Month: December 2018

تعادل رقابت‌های اقتصادی در منطقه ضامن صلح در افغانستان

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 21.12.2018  طوریکه مبرهن و آشکار است که پاکستان بعد از عضویت در پیمان های سیتوSEATO یا Southeast Asia Treaty Organization  که در سال 1954 اساس گذاشته شد  و سنتو CENTO یا  Central Treaty Organization که بنام پیمان بغداد نیز یاد شده بود  و در 1955 عراق و ترکیه این پیمان را منعقد ساختند که بعد ها پاکستان نیز به این پیمان پیوست ، در دوران جنگ سرد ، به صورت بالقوه و بالفعل پس از تجاوز روسها به افغانستان ، رول و نقش دفاعی داشت و این رول و نقش پاکستان در همکاری با تنظیم های مجاهدین خیلی برجسته بود ، پاکستان در دوران جنگ سرد ، در سیاست خارجی غرب به‌خصوص ایالات متحدۀ آمریکا ، خط مقدم دفاع در برابر حرکت روسها به طرف آب‌های گرم بود و این جاست که در زمان لشکر کشی روسها در سال 1979 به افغانستان برای حفظ رژیم دست نشاندۀ شان ، نقش پاکستان در شکل دادن مثلث همکاری غرب ، پاکستان و مجاهدین خیلی چشمگیر است .

افغانستان و رقابت های اقتصادی در منطقه

تحقیق و تحلیل از : عبدالبصیر صهیب صدیقی انتشار مجدد : 05.12.2018 بعد از آنکه اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 در نتیجۀ جنگ آزادی خواهانۀ ملت مسلمان افغانستان در برابر اشغال شوروی ها ، حادثۀ نیروگاه اتمی چرنوبیل و اصلاحات گرباچف یا پرو.سترویکابه به 15 چمهوریت تقسیم شد ، جمهوریت های آسیای مرکزی بیشتر از هروقت و زمان دیگر جای بارز و برجسته را در اجندا ی استراتیژیک اقتصادی منطقه و جهان احراز می کنند و دسترسی به منابع و ذخایر آسیای مرکزی جاذبیت بیشتری به خود می گیرند و انگیزۀ تحرکات رقابت های اقتصادی منطقه بحساب می ایند که صف آرائی ها و آرایش های نو و جدید قدرت های منطقه و جهان را بعد از سپری شدن جنگ سرد و قوام جهان یک قطبی در تاریخ بشریت رقم می زند .

ممالیک ، عیاران تاریخ

نویسنده : داکتر محمدالله صخره تاریخ انتشار : 05.12.2018 قسمت چهارم و اخیر ممالیک ..از ضعف تا زوال از دو دورهء مملوکی گفتیم. دورهء اول و دورهء وسیط مملوکی و دورهء سوم ان که بعد از وفات ناصر محمد بن قلاوون است روزگار تلخ است دشمنی جز یاران نیست و دشمنیی جز بین یاران نیست عیاری نیست و اگر هست امیر نیست و اگر امیر است اسیر است دورهء سوم مملوکی دو قرن امتداد میابد وقتی به تاریخ این سه دوره نگریسته شود پی برده میشود که ادیب بزرگ نجیب محفوظ داستان ماندگار ملحمة الحرافیش را باحتمال قوی از لای همین سه دوره انتخاب کرده باشد در این دو قرن سلاطین بسیاری آمدند و رفتند و بعضی آنان حتی برای یکروز سلطنت کردند فقط اولین و آخرین خبر از خزانه گرفتند به هرحال ما اینک فقط بر بعضی اسامی و بر برخی مواقف در این قسمت اخیر توقف میکنیم و کتاب تلخیص میبندیم که اندکی با تو بگفتم غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است رَخش ها پیش پا خوردنی دارند علماء لغزش هایی دارند و نابغه ها اشتباهاتی دارند و هشیاران جنونی دارند وهکذا فالکمال لله وحده و صدق الله که فرمود لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. 

دیالکتیک چیست؟

نویسنده : راینر وینتر Reiner Winter ترجمه و تلخیص از : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 04.12..2018 تصویر : خانۀ کارل مارکس در شهر تریر ـ آلمان  (Trier – Deutschland (Germany شهری که زادگاهش نیز است. بخش ششم و پایانی دیالکتیک نزد کارل کارکس Karl Marx: جا های که در آنها مارکس در آثارش به طور واضح با اصطلاح دیالکتیک درگیر است ، بسیار پراگنده اند و تنها گاهگاهی در تمام آثارش نمودار می شود. یک تئوری سیستماتیک دیالکتیک را مارکس ننوشته و در عین زمان نمایش فلسفی مارکس به گونۀ دیالکتیکی هگلی است به این مفهوم که مارکس به تعریف دیالکتیک به مفهوم هگلی آن پیوند دارد یعنی اینکه از یک طرف ساختمان اساسی دیالکتیک هگلی را می پذیرد از جانب دیگر مسیر مخالف آنرا اختیار می کند