Month: March 2016

تحلیل و توصیف ساختارهای سیاسی افغانستان

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ : 07.03.2016 بست و گسترش این بحث برای یک فهم و شناخت دقیق وضع کنونی افغانستان از لحاظ سیاسی و حقوقی ، در ذیل تجزیه و تحلیل دو پدیدۀ مهم در زندگی انسان یعنی قدرت ومورال یا اخلاق است . ترکیز بر شناحت قدرت و مورال و رابطۀ ارگانیک هردو این را ممکن می‌سازد تا از تحلیل و توصیف ساختار های حقوقی و سیاسی افغانستان فهم و شناخت دقیق ارائه داد ، زیرا شکل‌گیری این بحث تنها در دامنۀ شناخت قدرت و مورال یا اخلاق و رابطۀ ارگانیک هردو مفهوم در مصادیق فنومنولوژیک آن‌ها ممکن است و از اینجاست که به صورت مرقومۀ یک مقدمه برآن ترکیز صورت گرفته است.