Month: October 2023

اهمیت سنت در تفکر اسلامی

: تذکر قابل توجه .این عنوان اصلاح و اختصاری از همان عنوان اهمیت سنت است که پی دی ایف آن قبلا به غرض مطالعۀ علاقه مندان بحث های علمی ـ دینی در ویب سایت تحلیل ارائه شده است در ارائه قبلی خواندن متن با استفادۀ فونتی که معمول نیست ، معضلات زیاد داشت و در این تلاش سعی گردید تا هم فونت دیگر انتخاب شود و هم اختصار لازم صورت گیرد تا انسجام موضوعات موردبحث در یک بافت قابل فهم باشند. سنت و احادیث مبارک رسول الله  صلی الله  علیه و سلم بخش اساسی فهم دینی  اسلامی اند بدون آن‌ها فهم دینی (اسلامی)  میسر نمی‌آید و بخصوص زمانیکه تأویل کننده و مفسر یا فاعل شناسائی اندیشه‌های خود را بر متن تحمیل کند ، تعدد و تکثر برداشت تأویلی و تفسیری محتوم است و آن تعدد و تکثر تأویلی وقتی باهم متضاد می‌باشند در اجتماع بشری راقم مناسبات تباعدی و متخاصم و متضاد می‌گردند و از اینجا است که راه برای جنگ‌ها و تخاصمات باز می‌شود و به جنگ و پدیده‌های مرتبط به جنگ که بر اغراض و امیال انسانی ابتناء دارند تقدس می‌بخشد که در نتیجه این جنگ و پدیده‌های مرتبط به آن اساسات زندگی صلح آمیز انسان‌ها را تخریب می‌کنند و لهیب این جنگ خانمان سوز چنان گسترده می گردد که هست و بود انسان را می سوزاند و به خاکستر مبدل می سازد چنانکه تجارب زیستۀ انسان ها نشان میدهند و این در صورتی است که بدون مراجعه به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم فهم دینی…

تفسیر و تأویل

تفسیر و تأویل نویسنده و مترجم : عبدالبصیر صهیب صدیقی مأخذ و منبع : تفسیر الکشاف  جلد اول تاریخ انتشار : 08.10.2023 پرداختن به موضوع تفسیر و تأویل در فهم متون معتبر دین اسلام ( بخصوص قرآنکریم و احادیث و سنت مطهر رسول الله صلی الله علیه وسلم )از اهمیت اساسی و ویژه برخوردار است . عدم تفکیک واژه‌های تفسیر و تأویل در مواردی که باید تفکیک شوند ، فهم را انسجام و دقت عاری می‌سازد پراگندگی ، پاشانی و ابهام را در فهم سبب می‌گردد. با در نظر داشت تفکیک این دو لفظ یا واژه است که چگونه معانی تثبیت می‌شوند و یا هم تکثر و تنوع معانی محتمل در انطباق با متن رخ میدهند . تفکیک این دو واژه این را ممکن می‌سازد که پویائی اندیشۀ تفکر اسلامی را در تنوع و تکثر برداشت‌ها و استنباطات که جواز آن‌ها را خود متن میدهد تبیت کرد و کثرتی که بر وحدت ابتناء دارد ، آنرا تثبیت کرد.