Month: January 2023

طرح اقتصادی چین و حقوق بشر

طرح اقتصادی چین و حقوق بشر نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 20.01.2023 طرح اقتصادی چین معنون به جاده و کمر بند در وسعت و گستردگی خود نفوذ اقتصادی چین را با خصیصۀ اجبار و اعمال نفوذ از خود به عرصۀ ظهور می رساند که بستر این ظهور برخی مجامع بین المللی اند و در قفا این نحوه ظهور، بی طرفی نهاد های که باید بی طرف باشند آسیب می رساند و تلاش های سیاسی ضرورت اند تا سلامت بی طرفی نهاد ها را تضمین کنند. با این حال، پکنBeijing از طریق ابتکار طرح کمربند و جاده (BRI) خود از اجبار اقتصادی، وسوسه انگیزی ، آزار و اذیت و مهارت برای تضعیف چارچوب بین المللی حقوق بشر استفاده کرده است. این یک تهدید جدی برای مؤثریت HRC یا Human Right Campaign است.

انسان بزرگوار ؟؟؟

انسان بزرگوار ؟   نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 15.01.2023 این جستار که بر داده های کتاب تاریخ فلسفۀ غرب ، اثر برتراندراسل Bertrand Russell ابتناء دارد از این نظر با اهمیت است که اثبات می کند که اخلاق زادۀ قدرت و مناسبات قدرت نیست ، در مناسبات احتماعی شکل نگرفته است و زادۀ روابط حاکم و محکوم نیست ، بلکه به صورت میراث بشری و نمای از نحوۀ هستی انسانی که در مسیر تاریخ به صورت یک کلیت مستقل از تاریخ خود را اثبات می کند ، می باشد . اخلاق کلیت فرا زمانی و فرا مکانی است و از ثبات دایمی و مستمر برخوردار است و در تاریخیت زندگی بشر جلوۀ غیر تاریخی دارد . این همان چیزی است که فزیولوژیPhysiology مغز انسان و انتروپولوژی Anthropology آنرا به اثبات می رساند و اثبات تفصیلی آن در آموزه های دین مقدس اسلام جلوه و منظر روشن و خاص خود را در پیوند با اعتقاد توحیدی دارد.