Month: August 2014

اهمیت سنت در تأویل احکام مجمل قرآنکریم

م نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ : 29.08.2014 بحث موضوعی:  بخشی از نمای حقوقی زن در اسلام. تحت این عنوان ترکیز بر بحث موضوعی نمای حقوقی زن در زندگی خانوادگی مبتنی بر میتود های تعلیمی و تربیوی و حقوقی است که بر آیۀ مبارکۀ 34 سورۀ مبارکۀ النساء ابتناء دارد که فوکس اصلی این جستار بر مفهوم « زدن و ضرب و شتم زنان» است. دلیل نوشتن و تنظیم این جستار واضح و روشن است و آن اینکه : برخی از مدافعین حقوق زنان ، ریشۀ همه خوشونت ها علیه زنان را در جوامع اسلامی به نحوی مرتبط با این آیۀ مبارکه می دانند ، خوشونت های که گاه گاهی ما در جوامع خود به اشکال جراحت های جانسوز و زخم های خون آلود بر پیکر و جسم زنان مظلوم و ستم دیده در قربان گاه حاکمیت امیال و غرایز بی لگام مردان بی خرد مشاهده می کنیم و حتی بعضی از این خشونت ها دیده شده اند که به پیمانۀ وسیع رسانه ئی هم شده اند و با مشاهدۀ آنها چشمان انسانیت اشکبار است و دل های بشریت از حزن آنها سنگینی می کند.

گامی مهم به سوی صلح در خاور میانه

مترجم  و تحلیلگر: عبدالبصیر صهیب صدیقی مؤرخ : 13.08.2014 The source of the news: Times of India  Kounteya Sinha,TNN | Aug 13, 2014, 06.17 PM IST UK to suspend sale of military equipment to Israel مقدمه: در غزه ، به خاک افتادن قامت انسان ها در تنیجۀ عملیات نظامی و بمباردمان اسرائیل ، بخصوص اطفال معصوم ، ویرانی منازل و تأسیسات شهری  دل های جهانیان را حزین و چشم های انسان های بادرد را اشکبار ساخت و جهانیان شاهد تظاهرات گسترده در شهر های جهان بودند و شعار های توقف جنگ و کشتار در غزه را می داند و اقدامات نظامی اسرائیل در نزد اکثریت جهان به عنوان نسل کشی به حساب آمد و اقدامات نظامی اسرائیل را در غزه تقبیح کردند سمپاتی های جهانیان به مردم غزه ، ضرورت ایجاد صلح را در منطقه بیشتر و بیشتر ساخت

عمق بحران در افغانستان و راه های مهار آن

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ : 03.08.2014 تذکر : این نوشتار جستاری است در جهت شناخت عوامل بحران در افغانستان در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فردی ، حقوقی و سیاسی و راه های مهار آن برای ایجاد یک جامعۀ سالم با شاخصه های معرفتی یک ملت ، با وحدت سیاسی  و حقوقی در عین کثرت گرائی و پلورالیزم مبتنی بر قوانینیکه بر اخلاقیات ثابت و ارزش های دینی و کلتوری ابتناء دارند . این جستار در حد یک نوشتار حقوقی و سیاسی مودیفکیشن یا تغییری است که بر بازنگری و بازبینی مقالۀ ( دورنمای صلح و یا گسست ؟ ) منتشرۀ سال 2007 در شبکه های اجتنماعی و بار دیگر در سال 2010 در ویب سایت تحلیل صورت بندی شده است و شکل گرفته است .