Month: November 2016

تفصیل مزَیّن در مساواتِ دیتِ مرد و زن

{تفصیل مزَیّن در مساواتِ دیتِ مرد و زن} تحقیق و تدقیق از : داکتر محمدالله صخره تاریخ نشر : 13.11.2016   سایت فارسی بی بی سی گذارشی را در مورد اجرای حکم قصاص جراحات در ایران نقل کرده است که متعلق به اجرای حکم قصاص در واقعه ی میشود که در ان جانی چشم مجنی علیه را که دختر خرد سالی بوده با تیزاب کور نموده است و محکمه بر اساس قانون جنائی مستند بر فقه مذهب اثنا عشری حکم به کور نمودن چشم جانی نموده است و متقابلاً نظر به عدمِ مساواتِ دیتِ زن و مرد در فقه مذهب اثنا عشری, محکمه اولیای مجنی علیه را وادار به پرداخت عوضِ زائد در دیت چشم ,برای جانی نموده است.