Month: June 2024

حس مشرک یا Sensus communis, common sense

حس مشترک Sesus communis, common sense منبع : روش و حقیقت (از هانس جورج گادامر) مترجم : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار : 30.06.2024 بحث در رابطه با حس مشترک نتیجۀ تأملی است که بر سنت اومانیستی یا اومانیزم صورت گرفت که آغازیدنگاه آن مرقومۀ ویکو است          (بر اساس مطالعات زمان ما)De nostritemporis studiorum ratione   مرقومۀ ویکو بنام آغاز این تأمل است دفاع از اومانیسم که ویکو Vico می‌کند ، همانطور که عنوان نشان میدهد بر تعالیم یسوعی jesuitische Pädagogik ابتناء دارد و در تقابل با یانسنیسم Jansenismus است. مانیفیست آموزشی ویکو مانند یک پیش نویس او از یک علم جدید بر اساس حقایق قدیمی اساس گذاشته شده است. بنابرین ویکو بر Sensus Communis und eloquentia (حس مشترک و ایده آل انسانی فصاحت ) استناد می کند، عناصری که قبلاً در مفهوم باستانی و کلاسیک تعقل و خرد وجود داشتند.