Month: July 2022

استدلال قیاسی و استقرائی 4/// deductive and inductive arguments 4

چگونه نتیجه گیری یک استدلال استقرایی را توجیه کنیم؟ مأخذ : اصطلاحات اساسی فلسفی اثر رافئل فربر philosophische Grundbegriffe: Rafel Ferber مترجم و ترتیب کننده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار: 13.07.2022 حال فرض کنید یک موجود عاقل از یک ستاره دور به مدت یک روز به زمین آمده است. طلوع خورشید را می بیند، آتش سوزاننده است ، محسوس است که نان تغذیه می کند و غیره. آیا از این موارد نتیجه می گیرد که در آینده نیز چنین خواهد بود؟ بعید است که چنین استنتاج کند، اما پس از گذراندن یک هفته روی زمین، انتظار می رود که همان پدیده ها دوباره تکرار شوند. با این حال، پس از تکرار همان پدیده ها و رویداد ها برای یک سال یا حتی چندین سال، احتمالاً به این نتیجه می رسد که همان پدیده ها در آینده نیز تکرار خواهند شد. این نتیجه گیری از لحاظ منطقی غیر قابل توجیه است. با این حال، همه ما به طور غریزی آن را می دانیم، حتی به شیرخوار تجربه آموخته بود: “به محض اینکه گریه کرد، غذا گرفت“ حیوانات از قبل چنین انتظارات استقرایی را دارند، حتی اگر آنها را به صورت شفاهی فرموله نکنند و این سؤال است که آیا می توانند قبل از بیان گفتاری ، نتیجه گیری استقرایی بگیرند یا خیر؟