Month: January 2019

وطن چیست ؟ وطندار کیست ؟

وطن چیست ؟ وطندار کیست ؟ نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار بار سوم: 16.01.2019 تذکر : این عنوان در شرایط کنونی افغانستان از اهمیت بیشتر برخوردار است مدیریت سایت تحلیل با درک اهمیت روبه تزاید این عنوان مصمم برین شد تا آنرا بارسوم در نشر مجدد بر خوانندگان عزیز و گرامی سایت تحلیل عرضه دارد . وطن و وطن خواهی ؛ وطن دوستی ؛ وطن پرستی ؛ مادر وطن ؛ پدر وطن ؛ وطندار و وطنداری کلمات و واژه های اند که هر یک ما روزمره به آن مواجه هستیم ؛ وقتی در پای میز خطابۀ سیاسی قرار داریم این واژه ها در گوش ما طنین انداز اند و زمانیکه تاریخ مینویسیم یا میخوانیم و همچنان در ادبیات و اشعار رزمی به وفور به آنها برمی خوریم و بخصوص در این سالها که سرزمین ما دچار آشوب ها وبحران های شدید و جان فرسا است ؛ یکی سنگ صداقت وطندوستی به سینه می زند و دیگری را خائن به وطن معرفی میکند ؛ فرقۀ شعار وطن پرستی میدهد و گروۀ دیگری را به جرم خیانت و غداری که در تضاد با وطن پرستی است تکفیر نموده و خواستار تردش از دامن وطن است عدۀ در برابر انتر ناسیونالیزم هویت باختند و عدۀ هم می خواهند خود را مرکز انتر ناسیونالیزم ثابت کنند و چنان فضل نمائی مکنند که گوئی عالم و آدم آستان بوس شان است . اگر صادق است و یا خائن ؛ اگر عالم است و یا عامی و بی سواد ؛ اگر مدافع ارزش های…

شالوده شکنی اخلاق و قدرت یا Deconstraction of moral and power

نویسنده و مترجم : عبدالبصیر صهیب صدیقی تاریخ انتشار 15.01.2019 در شالوده شکنی Decostraction اخلاق و قدرت و رابطه‌های این دو مفهوم است که می توان درک دقیق از جامعۀ خود داشته باشیم یعنی می‌توان تفکیک کرد که رابطه‌های قدرت در جامعه درست شکل گرفته‌اند و یا قدرت‌های غیر مجاز اخلاق را به گروگان گرفته‌اند و بجای آن مناسبات زادۀ قدرت‌های غیر مجاز را که به صورت شبهۀ اخلاقی شکل می‌گیرند به صورت مصنوعی ترویج کنند. جامعۀ ما یعنی افغانستان عزیز که از دیر زمان یعنی حدود چهار دهه به علت جنگ‌ها ، پیکر خونین دارد بر نویسندگان روشن‌فکر و مراکز علمی لازم است تا در جهت بیشتر روشن شدن مفاهیم اخلاق و قدرت و رابطه‌های این دو مفهوم کار های بیشتر و اساسی را تحقق بخشند زیرا صلح و آرامش به صورت مستقیم بستگی به رابطه‌های اخلاق و قدرت دارد. این تلاش بربخشی از داده‌های کتاب ( قدرت و مورال ) یا 1Macht und Moral و یا ترجمۀ عنوان متذکره به انگلیسی Power and moral است، ابتناء دارد ، یعنی اینکه یک ترجمۀ آزاد است به این مفهوم برای وضاحت جای که نیاز برای توضیح واژه های متن بوده تشریح بیشتر صورت گرفته و در بعضی از جا ها نظر نویسندۀ این مقال ذکر شده است که به آسانی قابل تفکیک است. کتاب فوق الذکر مجموعۀ از مقالات عدۀ از فیلسوفان معاصر آلمانی است که در تجزیه و تحلیل قدرت و مورال یا اخلاق نگاشته شده‌اند و اهتمام در این مقال و مجال برین است که نظریات مرتبط به‌…

ماهیت آیات شیطانی در تحلیلی از قصۀ غرانیق

نویسنده : عبدالبصیر صهیب صدیقی برگرفته از: سیرت سرور عالم جلد دوم که نعیم صدیقی آنرا ترتیب کرده است تاریخ انتشار :03.01.2019 قصۀ و داستان غرانیق آن بخشی از تاریخ اسلام است که در پیوست به حواث هجرت مسلمانان از مکۀ معظمه به حبشه قرار دارد که این مهاجرت درسال 45 عام الفیل یا سال 5 بعد بعثت صورت گرفت. وقتی که ظلم و ستم مشرکین قریش به روبه تزاید بود و به اوج خود رسیده بود و آزار و اذیت جسمی و روحی مسلمانان وحشت و بربریت مشرکین را نشان میداد، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که : « خوب است که شما بیرون شوید و به حبشه بروید در آنجا پادشاهی است که نزد آن برکسی ظلم نمی‌رود و آنجا سرزمین خیر است . تا زمانیکه الله تعالی برای رفع این مصیبت راه بیرون رفت را پیدا نکرده شما همانجا بمانید .» داستان هجرت حبشه تاریخ پربار اسلامی را شکل داده در این حادثۀ تاریخی صراحت و صداقت مسلمانان ، شرافت و عدالت نجاشی پادشاه تاجدار مسیحی حبشه ، فهم همسان نجاشی و مسلمانان مبتنی بر آیات مبارکۀ سورۀ مبارکۀ مریم با کمی تفاوت ، ناکامی و شرمساری هئیت اعزامی مشرکین قریش به حبشه در اخلال همسانی تفکر دینی بین مسلمانان و پادشاه عادل حبشه ، مواردی اند که در کتاب‌های سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم جایگاه خاص و ارزنده را دارا اند که مطول و مفصل بحث شده‌اند .