: اهمیت سنت

موضوع :

بدون در نظر داشت سنت و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ، فهم دینی تیغ برانی است بر گلوی آزادی بشر و زنجیر اسارت است بر دست و پای بشر و شلاق و صدای اصابت شلاق است در زندان.

آری ، تاریخ بر جسم انسان های آزاده از اصابت چنین شلاق‌ها سخن دارد و تاریخ هنوز هم در گوش خود صدای شلاق زندان بانان تاریخ را دارد و از آن حکایت ها دارد.

لینک کتاب :HADITH. M. C3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


7 − 1 =