: تذکر قابل توجه

.این عنوان اصلاح و اختصاری از همان عنوان اهمیت سنت است که پی دی ایف آن قبلا به غرض مطالعۀ علاقه مندان بحث های علمی ـ دینی در ویب سایت تحلیل ارائه شده است

در ارائه قبلی خواندن متن با استفادۀ فونتی که معمول نیست ، معضلات زیاد داشت و در این تلاش سعی گردید تا هم فونت دیگر انتخاب شود و هم اختصار لازم صورت گیرد تا انسجام موضوعات موردبحث در یک بافت قابل فهم باشند.

سنت و احادیث مبارک رسول الله  صلی الله  علیه و سلم بخش اساسی فهم دینی  اسلامی اند بدون آن‌ها فهم دینی (اسلامی)  میسر نمی‌آید و بخصوص زمانیکه تأویل کننده و مفسر یا فاعل شناسائی اندیشه‌های خود را بر متن تحمیل کند ، تعدد و تکثر برداشت تأویلی و تفسیری محتوم است و آن تعدد و تکثر تأویلی وقتی باهم متضاد می‌باشند در اجتماع بشری راقم مناسبات تباعدی و متخاصم و متضاد می‌گردند و از اینجا است که راه برای جنگ‌ها و تخاصمات باز می‌شود و به جنگ و پدیده‌های مرتبط به جنگ که بر اغراض و امیال انسانی ابتناء دارند تقدس می‌بخشد که در نتیجه این جنگ و پدیده‌های مرتبط به آن اساسات زندگی صلح آمیز انسان‌ها را تخریب می‌کنند و لهیب این جنگ خانمان سوز چنان گسترده می گردد که هست و بود انسان را می سوزاند و به خاکستر مبدل می سازد چنانکه تجارب زیستۀ انسان ها نشان میدهند و این در صورتی است که بدون مراجعه به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم فهم دینی اسلامی در یک بافت انسجام نمی یابد

 .  بدون در نظر داشت سنت و احادیث رسول الله  صلی الله  علیه وسلم ، فهم دینی  اسلامی تیغ برانی است بر گلوی آزادی بشر و زنجیر اسارت است بر دست و پای بشر و شلاق و صدای  اصابت شلاق است بر تفکر بشریت.

 PDFاهمیت سنت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


2 + = 4